Козьменко Ольга Володимирівна

Козьменко Ольга Володимирівна

Посадапрофесор
Науковий ступіньдоктор економічних наук
Вчене званняпрофесор
Навчальні дисципліниВедуча лекцій і практичних занять за навчальною дисципліною “Фінанси”
Наукові інтересиактуарні розрахунки, страхування і перестрахування, екологічне страхування
E-mailkaf_finansov@mail.ru
Основні публікаціїМонографії:

 • Козьменко О. В. Нові вектори розвитку страхового ринку України : монографія / О. В. Козьменко, С. М. Козьменко, Т. А. Васильєва ; керівник авт. проекту д. е. н., проф.. О. В. Козьменко – Суми : Університетська книга, 2012. – 316 с.
 • Козьменко О. В. Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації : монографія / О. В. Козьменко, С. М. Козьменко, Т. А.Васильєва. – Суми, 2011. – 388 с.
 • Козьменко О. В. Моделювання конкурентоспроможності страхових компаній з використанням синергетисного підходу : монография / О. В. Козьменко, О. В. Меренкова, Г. В. Кравчук .– Донецк, 2009. − С. 245−253.
 • Козьменко О. В. Страхування і страховий ринок: термінологія, законодавство і динаміка розвитку : монографія / О. В. Козьменко. – Суми : Ділові перспективи, 2006. – 68 с.
 • Козьменко О.В. Традиционные методы управления риском / О.В. Козьменко // Риск-менеджмент инноваций : монография / Т. А. Васильева, О. Н. Диденко, А. А. Епифанов и др.. – Сумы : Деловые перспективы, 2005. – 260 с.
 • Козьменко О. В. Экономический ущерб от последствий чрезвычайных ситуаций и инвестиций в их предотвращении / С. Н. Козьменко, О. В. Козьменко // Современные экономические проблемы природопользования : монография / за ред. А. А. Гусева. − Москва, 2004. − П. 7.1.-7.2 − С. 184−202.
 • Козьменко О. В. Чрезвычайные ситуации: экономический убыток и инвестиции в предупреждение / А. А. Гусев, С. Н. Козьменко, О. В. Козьменко // Экономика и математические методы. – 2000. – Т. 36. – № 1. – С. 36-47.
 • Козьменко О. В. Страховий ринок України у контексті сталого розвитку : монографія / О. В. Козьменко. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – 352 с.
 • Козьменко О. В. Напрямки розвитку вітчизняного ринку перестрахування / О. В. Козьменко, А. О. Бойко // Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації : монографія / О. В. Козьменко, С. М. Козьменко, Т. А. Васильєва. – Суми : Університетська книга, 2011. – С. 137-153.
 • Козьменко О. В. Теоретичні положення щодо організації грошових потоків страхової компанії та оцінка їх ефективності / О. В. Козьменко, А. О. Бойко // Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації : монографія / О. В. Козьменко, С. М. Козьменко, Т. А. Васильєва. – Суми : Університетська книга, 2011. – С. 237-251.

 

Навчальні посібники:

 • Козьменко О. В. Визначення конкурентного середовища банку / О. В. Козьменко // Маркетинг у банку : навчальний посібник / за ред. проф. Т. А. Васильєвої. Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ» – Суми, 2013. – 318 с.
 • Козьменко О. В. Актуарні розрахунки : навчальний посібник / О. В. Козьменко, О. В. Кузьменко. – Суми, 2011. – 224 с.
 • Козьменко О. В. Статистика : методичні вказівки щодо виконання лабораторних (практичних) робіт : для студентів 2 курсу спеціальностей “Банківська справа”, “Міжнародна економіка”, “Економічна кібернетика” денної форми навчання / О. В. Козьменко, І. М. Волик, О. В. Меренкова ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 89 с.
 • Козьменко О. В. Статистика : банківський досвід: навчальний посібник : для студентів економ. спец. вищих навч. закладів: у 2 ч. Ч. 1 / О. В. Козьменко, О. В. Меренкова; ДВНЗ “УАБС НБУ”, Каф-ра бух. обліку і аудиту. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009. – 190 с.
 • Козьменко О. В. Статистика : банківський досвід: навчальний посібник : для студентів економ. спец. вищих навч. закладів : у 2 ч. Ч. 2 / О. В. Козьменко, О. В. Меренкова; ДВНЗ “УАБС НБУ”, Каф-ра бух. обліку і аудиту. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009. – 203 с.

 

Наукові статті та матеріали науково-практичних конференцій:

 • Kozmenko O. Evaluation and use of indicators of insurance companies’ investment activities / O. Kozmenko, V. Roienko // Investment Management and Financial Innovations. – 2013. – V. 10. – P. 98-105.
 • Козьменко О. Поведінка страхових компаній на інвестиційному ринку: досвід України та Німеччини / О. Козьменко, В. Роєнко // Вісник НБУ. – 2013. – № 11 (213). – с. 30-40.
 • Kozmenko O. Securitization of bank assets and insurance liabilities on the basis of the stock market potential / O.Kozmenko, O. Pakhnenko // Insurance Markets and Companies: Analyses and Actuarial Computations. – 2012. – Volume 3. – Issue 2. – P. 35-39.
 • Kozmenko O. Social insurance in Ukraine in the context of the pension reform / O. Kozmenko, Yu. Konoplina // Економіка розвитку. –2012. – № 2 (62). – С. 19-25.
 • Kozmenko Olha. The integration of the banking, insurance and reinsurance markets in Russia and Ukraine / Kozmenko Olha, Kuzmenko Olha // Banks and Bank Systems. – 2012. – Volume 7. – Issue 3 (№3). – C. 103-111.
 • Козьменко О. В. Проблеми створення і використання електронних інформаційних ресурсів для потреб аналітиків і науковців / О. В. Козьменко, О. В. Кузьменко, К. М. Жулінська // Вісник Української академії банківської справи. – 2012. – 1(32). – С. 90-96.
 • Козьменко О. В. Перспективи розвитку страхового ринку України після світової фінансової кризи / О. В. Козьменко, Г. В. Кравчук // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць / Державний вищий навчальний заклад “ Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми, 2011. – Вип.31. – С. 136-144.
 • Козьменко О. В. Фінансові методи управління катастрофічними ризиками / О. В. Козьменко, О. М. Пахненко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С. 217-224.
 • Козьменко О. В. Використання структурного моделювання при дослідженні показників страхового ринку і ринку банківських послуг/ О. В. Козьменко, О.В. Кузьменко // Актуальні проблеми економіки. – №5 (119). – 2011. – С.284–292.
 • Kozmenko O. The modeling of equilibrium of the reinsurance markets in Germany,France and Ukraine: comparative characteristics / O. Kozmenko, O. Kuzmenko // Investment Management and Financial Innovations. – 2011. – № 2. – Р. 8-16.
 • Козьменко О. В. Джерела покриття і страхування збитків від катастроф: зарубіжний і вітчизняний досвід / О. В. Козьменко, О. М. Пахненко // Економіка України. – 2011. – № 11. – С. 30-37.
 • Konoplina Yu. The basic principles of the state social insurance system / Yu. Konoplina, O. Kozmenko // Insurance Markets and Companies: Analyses and Actuarial Computations. – 2011. – № 2. – Р. 86-93.
 • Козьменко О. В. Сучасний стан і перспективи розвитку ринку перестрахування в Україні / О. В. Козьменко, А. О. Бойко // Фінанси України. – 2011. – N 6. – С. 24-33.
 • Kozmenko O. Formalization of the “risk” category during the realization of reinsurance operations on the basis of the economic and mathematical apparatus / O. Kozmenko, O. Kuzmenko // Insurance Markets and Companies: Analyses and Actuarial Computations. – 2011. – № 2. – Р. 7-13.