Наукові видання

Монографії професорсько-викладацького складу кафедри фінансів

 1. Журавльова І.В. Теоретико-методологічні основи управління формуванням структурою капіталу підприємства з урахуванням інтелектуальної складової / І.В. Журавльова, І.Л. Латишева: монографія. – Х.: ХНЕУ, 2013. – 416 с.
 2. Фінанси підприємств: теоретико-методичне забезпечення формування та відтворення: монографія / І.В. Журавльова, О.М. Ястремська, Л.О. Меренкова, Т.Б. Кузенко. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 428 с.
 3. Журавльова І.В. Управління людським капіталом підприємства: наук. вид. / І.В. Журавльова, А.В. Кудлай. – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2004. – 284 с.
 4. Проноза П.В. Патологические кризисные процессы в экономике Украины / П.В.Проноза. –  Х. : ИД «ИНЖЭК», 2014. – 286 с.
 5. Кизим М.О. Проблеми та цілі розвитку України в світі глобальних проблем світової спільності : монографія / М.О. Кизим, П.В. Проноза, Ш.А. Омаров. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2010. – 96с.
 6. Проноза П.В. Анализ динамики экономики Украины по видам экономической деятельности / П.В.Проноза // Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики : монография / Под.ред. В.С.Пономаренко, Н.А.Кизима, Е.В.Раевневой. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2012. – 376с., с.213-230.
 7. Проноза П.В. Аналіз причин та передумов виникнення світової фінансової кризи / П.В.Проноза, Н.К.Громика // Ліберманівські читання – 2011: економічна спадщина та сучасні проблеми : монографія. – Х. : ФОП Павленко О.Г. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2011. – 336 с., с. 201-203.
 8. Проноза П.В. Глобальные проблемы мирового сообщества и цели тысячелетия / П.В.Проноза // Проблемы устойчивого развития социально-экономических систем / Под.ред. А.Н.Татаркина, В.В.Криворотова. –М. : Экономика. – 556 с., с. 13-20.
 9. Кизим Н.А. Анализ феномена «пузырей» в экономике / Н.А.Кизим, В.Е.Хаустова, П.В.Проноза // Ліберманівські читання – 2012: економічна спадщина та сучасні проблеми : монографія / Під заг.ред. В.С.Пономаренка, М.О.Кизима. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2012. – 280с., с. 9 – 35.
 10. Планування економічної безпеки підприємств: монографія / Європейський університет / О.В. Ареф’єва, Т.Б. Кузенко . – К.: Видавництво Європейського університету, 2004. – 172 с.
 11. Стратегія інфляційного таргетування в грошово-кредитній політиці держави: монографія / М. І. Макаренко, І. І. Д’яконова, Ф. О. Журавка та ін. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – 108 с.
 12. Д’яконова І.І. Теоретико-методологічні основи функціонування банківської системи України : монографія / І.І. Д’яконова. – Суми: Університетська книга, 2007. – 400 с.
 13. Д’яконова І. І. Бюджет України [Текст] : монографія у 2 кн. / А.О. Єпіфанов, І.І. Д’яконова, І.В. Сало. – Книга перша : Бюджет – головна ланка фінансів держави– Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ» , 2010 – 201 с.
 14. Козьменко О. В. Нові вектори розвитку страхового ринку України : монографія / О. В. Козьменко, С. М. Козьменко, Т. А. Васильєва ; керівник авт. проекту д. е. н., проф.. О. В. Козьменко – Суми : Університетська книга, 2012. – 316 с.
 15. Козьменко О. В. Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації : монографія / О. В. Козьменко, С. М. Козьменко, Т. А.Васильєва. – Суми, 2011. – 388 с.
 16. Козьменко О. В. Моделювання конкурентоспроможності страхових компаній з використанням синергетисного підходу : монография / О. В. Козьменко, О. В. Меренкова, Г. В. Кравчук .– Донецк, 2009. − С. 245−253.
 17. Козьменко О. В. Страхування і страховий ринок: термінологія, законодавство і динаміка розвитку : монографія / О. В. Козьменко. – Суми : Ділові перспективи, 2006. – 68 с.
 18. Козьменко О.В. Традиционные методы управления риском / О.В. Козьменко // Риск-менеджмент инноваций : монография / Т. А. Васильева, О. Н. Диденко, А. А. Епифанов и др.. – Сумы : Деловые перспективы, 2005. – 260 с.
 19. Козьменко О. В. Экономический ущерб от последствий чрезвычайных ситуаций и инвестиций в их предотвращении / С. Н. Козьменко, О. В. Козьменко // Современные экономические проблемы природопользования : монография / за ред. А. А. Гусева. − Москва, 2004. − П. 7.1.-7.2 − С. 184−202.
 20. Козьменко О. В. Чрезвычайные ситуации: экономический убыток и инвестиции в предупреждение / А. А. Гусев, С. Н. Козьменко, О. В. Козьменко // Экономика и математические методы. – 2000. – Т. 36. – № 1. – С. 36-47.
 21. Козьменко О. В. Страховий ринок України у контексті сталого розвитку : монографія / О. В. Козьменко. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – 352 с.
 22. Козьменко О. В. Напрямки розвитку вітчизняного ринку перестрахування / О. В. Козьменко, А. О. Бойко // Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації : монографія / О. В. Козьменко, С. М. Козьменко, Т. А. Васильєва. – Суми : Університетська книга, 2011. – С. 137-153.
 23. Козьменко О. В. Теоретичні положення щодо організації грошових потоків страхової компанії та оцінка їх ефективності / О. В. Козьменко, А. О. Бойко // Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації : монографія / О. В. Козьменко, С. М. Козьменко, Т. А. Васильєва. – Суми : Університетська книга, 2011. – С. 237-251.
 24. Чорна М. В. Формування цінової політики підприємств роздрібної торгівлі: монографія / М. В. Чорна, Л. М. Філіпішина. – : ХДУХТ, 2007. – 155 с.
 25. Власова Н. О. Ефективність політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі : монографія / Н. О. Власова, М. В. Чорна,  С. О. Зубков ; ХДУХТ. – Харків : ХДУХТ, 2008. – 267 с.
 26. Чорна М. В. Оцінка конкурентостійкості підприємств роздрібної торгівлі : монографія / М. В. Чорна, Ю. А. Овчаренко. – Харків : ХДТУБА, 2010. – 177 с.
 27. Чорна М. В. Формування ефективної інвестиційної політики підприємства : монографія / М. В. Чорна, С. В. Глухова. – Харків :  Шейнина О.В., 2010. – 210 с.
 28. Чорна М.В. Управління конкурентоспроможністю підприємств роздрібної торгівлі: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій : монографія / М.В. Чорна. – Харків : ХДУХТ, 2010. – 426 с.
 29. Чорна М.В. Науково-теоретичні засади формування людського фактору в антикризовому управлінні підприємств: монографія / М.В. Чорна, Г.І. Забродська. – Харків : ХДУХТ, 2012. – 125 с.
 30. Власова Н. О. Формування ефективної цінової політики підприємств торгівлі: монографія /  Н. О. Власова, М. В. Чорна,  Н. С. Краснокутська, Т. Б. Кушнір та ін.; ХДУХТ. – Харків : ХДУХТ, 2012. – 379 с.
 31. Власова Н. О. Економічний механізм регулювання підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі : монографія /  Н. О. Власова, М. В. Чорна,  М. В. Бєляєва; ХДУХТ. – Харків : ХДУХТ,  2013. – 157 с.
 32. Чорна М. В. Формування людського фактора в антикризовому управлінні підприємств : монографія / М. В. Чорна, Г. І. Забродська; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2013. – 124 c.
 33. Чорна М. В. Оцінка інвестиційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі : монографія / М. В. Чорна, І. О. Жувагіна; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, Н.-Д. центр “Екон. проблеми розвитку підприємництва в Україні”. – Харків : Лідер, 2014. – 153 c.
 34. Управління оборотними активами на підприємствах роздрібної торгівлі : монографія / Н. О. Власова [та ін.]. – Харків: ХДУХТ, 2014. –258 с.
 35. Управління фінансовими ресурсами місцевого бюджету: монографія /Л.Ф. Кондусова, І.І.Нескородєва, І.І. Алексєєнко та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. – 268 с.
 36. Нескородєва І.І. Проблема неплатоспроможності підприємств в Україні: теоретичні та практичні аспекти / І.І. Нескородєва, С.А. Пустовгар // Соціально-економічні координати розвитку підприємницької діяльності: кол. монографія у 2-х ч. під ред. Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – Ч.1 – С. 180-192.
 37. Нескородєва І.І. Контент-аналіз сутності та типологізація капіталізації банку / І.І. Нескородєва, О.С. Лазнєва // Розвиток державних фінансів в умовах хаотичного структурування економіки: монографія під ред. С.А. Кузнецової. – Київ: Центр учбової літератури, 2014. – С. 94-108.
 38. Нескородєва І.І. Індекси як кількісні індикатори фондового ринку України / І.І. Нескородєва, 2015. ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 342 с. (у друці).
 39. Великий Ю.М. Управління витратами підприємства: наукове видання. / Ю.М. Великий, В.В. Прохорова, Н.В. Сабліна. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 192 с.
 40. Прохорова В.В. Контролінг в управлінні витратами підприємств: монографія / В.В. Прохорова, Н.В. Сабліна. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – 256 с.
 41. Раєвнєва О. В. Санаційна стратегія промислового підприємства: механізм формування та моделі реалізації: монографія / О.В. Раєвнєва, М.М. Берест. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2012. – 344 с.
 42. Раевнева Е. В. Формирование сценариев санации на основе применения концепции сбалансированной системы показателей и метода когнитивного моделирования / Е. В. Раевнева, М. Н. Берест // Прикладная статистика: современные подходы и инструментарий анализа массовых явлений и процессов: Монография / Под ред. д.э.н., проф. Раевневой Е.В., д.э.н., проф. Кизима Н.А. – Х.: ФЛП Либуркина Л.М.; ИД «ИНЖЭК», 2010. – С. 196-216.
 43. Забезпечення умов стабільного функціонування банківського сектору України : монографія / за заг. ред. О.М. Колодізєва. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2010. – 312 с. (п. 1.1. Розвиток банківської системи України в контексті інтеграційно-глобалізаційних процесів (с.5-21))
 44. Чмутова І. М. Управління процесами відтворення у виробничій та фінансовій сферах : монографія / І. М. Чмутова, Ю. С. Тисячна. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 414 c.
 45. Механізми стратегічного управління підприємством на засадах логістики. / Під заг. ред. В. М. Гриньової.– Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. – 232 с.
 46. Моделі прийняття рішень управління конкурентоспроможністю  металургійних підприємств / під ред. М. О. Кизима, О. М.Тищенка. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2013. – 344 с.
 47. Погосова М. Ю.  Діагностування безпеки промислового підприємства у трирівневій системі фінансових відносин: монографія / Медведєва І. Б., Погосова М. Ю. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. –  264 с.
 48. Погосова М. Ю. Механізм підвищення капіталізації банків в умовах євроінтеграції / М. Ю. Погосова // у кн. Розвиток ринків фінансових послуг в умовах європейської інтеграції : монографія. – Х.: ТО Ексклюзив, 2014 – С. 79 – 101.
 49. Алексєєнко І.І. Аналіз та оцінка фінансового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці / І.І. Алексєєнко // Розвиток фінансових відносин в Україні : монографія; за ред.. д-ра екон. наук, проф. Р. Ф. Пустовійта, канд. екон. наук, доц. Л. С. Мартюшевої. – К. : УБН НБУ, 2012. – С. 77–107.
 50. Маренич Т. Г. Системне управління витратами у відтворювальних процесах агроформувань: монографія / Т. Г. Маренич, О. В. Гаврильченко. – Харків : “Міськдрук”, 2011. – 251 с.
 51. Отенко І. П. Стратегічна компетентність підприємства: підходи, концепції, методичне забезпечення. Монографія / І. П. Отенко, О. О. Романенко. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2014. – 368 с.
 52. Хвостенко В. С. Базові підходи до формування стратегії фінансового розвитку підприємства / В. С. Хвостенко // Теоретико-методичне забезпечення управління фінансовою діяльністю підприємств : монографія; під ред. Л. С. Мартюшевої – Харків : АдвА, 2009. – С. 11–16.
 53. Хвостенко В. С. Теоретико-методичні основи фінансової стратегії в умовах глобалізації та економіки знань / В. С. Хвостенко, Ю. В. Черкашина // Актуальні питання розвитку сучасної економіки : монографія; під заг. ред. Непочатенка О. О., Нестерчука Ю. О. – Умань : Сочінський, 2011. – С. 289–295.
 54. Хвостенко В.С. Інноваційні фінансові технології на ринку цінних паперів/ В. С. Хвостенко //Теоретико-методичні основи регулювання економічних процесів: від кризи до сталого розвитку: монографія; під ред. О. В. Кендюхова. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2015. – С. 128- 132.
 55. Lelyuk S.V. Monitoring of the enterprise’ financial safety based on cluster and factor analysis / S.V. Lelyuk // Sozial-wirtschaftliche transformationen in den europäischen Ländern. Barbeitet von Yu. V. Pasichnyk, Authoren: M. Lutowaz, Yu. Sipko, L. Yurik, P. Sakal [u.a.] – Kollektive Monographie. – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – 288 S. – SS. 185 – 197.