Дисципліни бакалаврату

Перелік нормативних дисциплін за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

Цикл соціально-гуманітарної підготовки

Назва дисципліни

кількість годин

кількість кредитів ECTS

Історія України

108+

3+

Іноземна мова

144+144

4+4

Політекономія

180+

5+

Філософія

108

3

Історія української культури

72

2

Українська мова

54+36+54

1,5+1+1,5

Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

Назва дисципліни

кількість годин

кількість кредитів ECTS

Вища математика

108+144

3+4

Інформатика

108+108

3+3

Мікроекономіка

144

4

Теорія ймовірності та математична статистика

180

5

Історія економіки та економічної думки

180

5

Безпека життєдіяльності

72

2

Політологія

72

2

Макроекономіка

144

4

Оптимізаційні методи і моделі

144

4

Економетрика

108

3

Цикл професійної  підготовки

Назва дисципліни

кількість годин

кількість кредитів ECTS

Соціологія

144

4

Регіональна економіка

144

4

Гроші та кредит+КР

144+216

4+6

Банківська система

180

5

Податкова система

180

5

Фінанси підприємств+КР

180

5

Міжнародна економіка

144

4

Маркетинг

144

4

Менеджмент

144

4

Інвестування

144

4

Основи охорони праці

54

1,5

Економіка праці і соціально-трудові відносини

144

4

Страхування

180

5

Фінансовий ринок

144

4

Статистика

144

4

Фінанси+КР

180+180

5+5

Економіка підприємства

144

4

Бухгалтерський облік

144

4

Бюджетна система

144

4

ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА

Навчальна практика

36

1

Ознайомлювальна практика

54

1,5

Виробнича практика

108

31

Тренінг

54

1,5

Науково-дослідна практика

108

3

Комплексний тренінг

108

3

Переддипломна практика

324

9

Дипломне проектування

540

15

 Варіативні дисципліни за професійним спрямуванням:

Термін навчання – 4 роки на базі повної середньої освіти; 3 роки на базі середньої спеціальної освіти; 2 роки на базі середньої спеціальної освіти з напряму підготовки «фінанси і кредит».